P-health

De zorgsector is complex, dynamisch en weerbarstig. Tegelijkertijd staat de sector bol van de wens om persoonlijk, efficiënt en effectief te zijn. Veel mensen – ook ons kabinet – zien technische innovaties als de sleutel tot succesvolle verandering. I-Health, E-health of M-health die moeten zorgen voor de zo gewenste combinatie van persoonlijk en schaalbaar; van én “op maat” én “voor de massa”.  Logisch om hoop op technologie te vestigen. Het is immers een grote drijver van veranderingen in onze samenleving, maar niet los te zien van de uitdaging die mensen en organisaties hebben om de nieuwe mogelijkheden van sociale, technologische en wetenschappelijke veranderingen en innovaties daadwerkelijk in te bedden in hun professionele handelen.

Je kunt het bastion ZORG overigens van alle kanten bestormen. Niet alleen met techniek, maar evengoed met managementmodellen, nieuwe financieringsvormen of  cultuurprogramma’s. Het is maar weinig organisaties gegund om hier een integrale benadering te kiezen. De opgave is daar simpelweg te groot voor, waardoor integraliteit al snel hand in hand gaat met abstracties en weinig tot geen trefkans. Daarom wordt vaak gekozen voor een thematische aanpak; vanuit technologie, financiering, management of bijvoorbeeld cultuurverandering.

We nemen het initiatief voor een 4-jarig programma dat de ontwikkeling van de zorg benadert vanuit de positie van een van de meest cruciale stakeholders, namelijk die van de medisch specialist. Niet als belangenbehartiger, maar als pragmatische denk- en doetank voor alle aspecten van zijn of haar professionaliteit. Zo zullen we enerzijds de onderlinge samenhang van eerdergenoemde thematische programma’s aan het licht brengen en anderzijds de nieuwe positie van de specialist in zijn netwerk concreet vormgeven.  Waarmee een overzichtelijk kader ontstaat voor het inbedden (of niet) van de beoogde stroom aan innovaties in het dagelijkse werk van medisch specialisten binnen de zorg.

In het programma gaan we in het bijzonder op zoek naar knelpunten tussen dergelijke thema’s. Tussen techniek en financiering, ethiek en management, ondernemerschap en normering.